Här är du: Förorenade muddermassor från småbåtshamnar

Projektet Hav möter land (http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/havmoterland ) har drivit ett samnordiskt delprojekt där man utrett hur man bör ta tillvara muddermassor från småbåtshamnar. Bakgrunden är att man har funnit att de flesta av våra småbåtshamnar/hamnar har högre halter av miljögifter i bottenslammet än vad som är acceptabelt och långsiktigt hållbart samt att marken och avvattningen från båtuppställningsplatser på motsvarande sätt är starkt förorenad. Läs Knut Andéns sammanfattning av den seminariedag som hölls den 19 april .