Här är du: Projekt / Dialogmöte 8 feb 2018

Dialogmöten
Samråd inom vattenförvaltningen, Västerhavet
och
Grön/blå infrastruktur i marina miljöer och strategin för
bevarande av marina miljöer och arter i Västerhavet

 

Torsdag 8 februari 2018, Bohusläns museum, Uddevalla

En av VRBKs uppgifter är att hjälpa till med information om vattenförvaltningen. Det
kommer vara personal från Vattenmyndigeheten som berättar, VRBK arrangerar mötet.

Politiker och tjänstemän från kustkommunerna och andra intresserade är välkomna.

 

Länsstyrelsens 3 presentationer hittar du här:

Samrad_tidtabell_mm.pdf

Atgardsprogram_MKN_miljogifter_DLithner.pdf

Ewa Lavett Marin_gron_infrastruktur_180208_ELavett.pdf

 

Förmiddag Vattenförvaltning, för mer info se nedan!
10:00-10:10 Inledning
10:10-10:40 Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen –
Vattenmyndigheten
10:40-11:00 Arbetsprogram och Väsentliga frågor – Vattenmyndigheten

11:00-11:50 Workshops (15 min per grupp)
11:50-12:00 Summering – Vattenrådet och vattenmyndigheten
12:00-13:00 Lunch, Kajkanten (VRBK bjuder föranmälda deltagare)
Eftermiddag Grön/blå infrastruktur, för mer info se nedan
13.00 – 15.00 Presentation av strategin, förslag till marina åtgärder i handlingsplanen
samt de marina värdetrakterna och förslaget till nya marina naturreservat, Länsstyrelsen
15.00 – 15.30 Redovisning av gruppdiskussioner

 

Tyck till om vattenarbetet i Sverige

För att nå bra vattenkvalitet i Sveriges vatten behöver vi hjälpas åt. Vårt åtgärdsprogram kan förbättras och leda till effektivare åtgärder i miljön tack vare din kunskap. Nu kan du vara med och tycka och påverka hur vi ska jobba med vattenförvaltning under kommande sex år. Samrådsperioden pågår mellan den 1 november 2017 och den 30 april 2018.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av dagen är det en fördel om du har börjat ta del av, och funderat kring samrådsmaterialet innan mötet.

Du hittar samrådshandlingar och mer information om samrådet på vår hemsida

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/sodra-ostersjon/samradsdokument/Pages/ap-ovf-2017-2018.aspx

 

Din kommun har en nyckelroll

Vattenmyndigheterna samråder om förslag till åtgärder som myndigheter och kommuner behöver genomföra för att miljökvalitetsnormerna ska nås. Detta eftersom nya prioriterade ämnen ska omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten, enligt ändring i EU-direktiv. Samtidigt pågår samråd om förslag till arbetsprogram för det kommande arbetet inom vattenförvaltningen. Kommunernas och länsstyrelsernas ansvar i vattenförvaltningsarbetet är stort. Samrådsmötet riktar sig därför i första hand till berörda inom kommuner och länsstyrelser, men även andra intressenter är välkomna.

 

Dialogmöte om grön/blå infrastruktur i marina miljöer och strategin för bevarande av marina miljöer och arter i Västerhavet

Länsstyrelserna har ett regeringsuppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur, som ska vara klara senast 1 oktober 2018. Handlingsplanen för Västra Götalands län kommer att gå ut på bred remiss under tiden 15 april - 30 maj. En viktig del i handlingsplanen är utpekandet av värdekärnor och värdetrakter.

Parallellt med arbetet att ta fram handlingsplanen, har länsstyrelserna i Västra Götalands, Hallands och Skåne län tagit fram en strategi för bevarande av marina miljöer och arter i Västerhavet. Mycket av detta kommer att vävas in i handlings-planen, samtidigt som de utpekade marina värdetrakterna i handlingsplanen kommer att prioriteras i det fortsatta arbetet med att skydda marina områden.

Både handlingsplanen och strategin kommer att vara ett viktigt planeringsunderlag får både kommunernas kustzonsplanering och den statliga havsplanen.

För att få in synpunkter i ett tidigt skede, som kan tas om hand innan handlings-planen går ut på remiss, bjuder vi in till ett dialogmöte.

Vill du läsa mer om Grön infrastruktur gör det gärna på Naturvårdsverkets hemsida:

https://www.naturvardsverket.se/gron-infrastruktur