Här är du: Projekt / Kustfiskens återhämtning – vilken påverkan har säl och skarv?

Seminarium om Kustfiskens återhämtning – vilken påverkan har säl och skarv?

Uppdaterat 18 december

Vattenrådet för Bohuskusten (www.vrbk.se) ordnar varje år ett större seminarium där vi tar upp något kontroversiellt ämne som har relevans för den marina miljön längs Bohuskusten. På årets möte vill vi spegla möjligheten att återfå och stötta beståndet av rovfisk i kustnära områden. En aktuell fråga är om en tidsbegränsad kontroll av säl och skarv skulle kunna ge mer kustnära fisk eller om en sådan åtgärd inte skulle ha önskad effekt. Observera meningen är inte att diskutera hur vi kommit till den situation vi har idag, utan hur vi tar oss ur den. Vi vill lägga fokus på vad vi vet, vad vi mer behöver veta och vem som har ansvaret för att ta reda på det som vi inte vet.

 

Måndag 21 november 2016, 9-16, Fregatten, Stenungsund

 

Moderator: Stefan Edman

 

Nedan kan du se presentationerna. Tyvärr har vi varit tvugna ta bort några bilder för att få hantera filer. Länkar till filmerna kommer snart att också läggas här.

 

Den goda kustmiljön, Susanne Pihl Baden, GU S_Baden.pdf

Länk till S Edmans inledning och S Badens föreläsning

 

Fiskbeståndet Håkan Wennhage, SLU H_Wennhage.pdf

Länk till Håkan W`s presentation

 

 

 

Knubbsälsbeståndet, Karl Lundström, SLU

Skarvbeståndet, Maria Ovegård, SLU

Lundstrom_Overgard.pdf

 

Säljakt i praktiken, Sven-Gunnar Lunneryd, SLU SGLunneryd.pdf

 

Situationen i Danmark, Niels Jepsen, Akvatiska resurser, Danmarks tekniska universitet N_Jepsen_part_1.pdf och N_Jepsen_part_2.pdf

 

 

Sportfiskarnas syn på jakt, Markus Lundgren M_Lundgren.pdf

 

Frågor och åsikter som ni deltagare skrev ner finns i detta dokument Fran_publiken.pdf

 

 

 

 

Kort presentation av talare och arrangörer:


Stefan Edman, biolog och författare, som skrivit många böcker om natur och miljö, bland annat Planeten Havet. Du kan läsa om Stefan på hans hemsida

http://stefanedman.se/

 

Susanne Pihl Baden, Professor i marin ekologi vid Inst för Biologi o miljövetenskap på Göteborgs universitet - Kristineberg. Min grundutbildning är från Köpenhamns Universitet. En av mina fokusområden är grunda kustområdens ekologi. Har jobbat speciellt mycket med ekologi i ålgräsängar.

 

Håkan Wennhage, Verksamhetsledare Havsfiskelaboratoriet SLU. Fiskbeståndet. Har en bakgrund i forskning kring betydelsen av kustens livsmiljöer för marina fiskbestånd. Driver idag projekt kring ekosystemeffekter av fiske samt hur kunskap om fisk och fiske kan införlivas i havsmiljöförvaltningen. Deltar också i ett projekt för att bygga upp kunskap för förvaltning av fisket efter läppfisk till den Norska laxindustrin.

 

Karl Lundström, beståndet knubbsäl, arbetar på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), bland annat med undersökningar av födovalet hos säl och skarv. En målsättning med arbetet är att förbättra kunskapsläget om den ekologiska betydelsen av säl och skarv och samtidigt ta fram underlag till, och öka intresset hos, förvaltande myndigheter.

 

Maria Ovegård Boström, Skarvbeståndet, Är miljöanalytiker och doktorand vid Institutionen för Akvatiska Resurser (SLU), med forskningsområden inom predatorers roll i ekosystem. Undersöker hur arter påverkar varandra när det t.ex. sker förändringar i samhällsstrukturer genom att en ny art introduceras eller en art snabbt ökar i antal. Vi tar fram underlag och fakta för att minska konflikten mellan predator och mänskliga intressen. Konflikter kan inkludera direkt predation på ekonomiskt viktiga fiskarter, bifångster i fisket, spridning av parasiter i fisk mm. Doktorandarbetet handlar om skarvens predationspåverkan på vilda fiskpopulationer.

 

Sven Gunnar Lunneryd Forskare på SLU som jobbar med att minska konflikten mellan säl och människa men på fritiden aktiv säljägare.

 

Markus Lundgren Sportfiskarna, fiskeribiolog och fiskevårdschef på Sportfiskarna med övergripande ansvar för förbundets naturvårds- och fiskerifrågor. 

 

Jan-Olof Larsson, Riksdagsledamot (S) (avgående) Min bakgrund har jag inom industrin där jag varit verksam i stort sett hela mitt yrkesverksamma liv. Sedan -76 är jag anställd på Preem raffinaderi i Lysekil. Är tjänstledig från arbetet pga politiskt uppdrag. Sitter i riksdagen sedan 2002 för Socialdemokraterna. Har från riksdagsstarten varit ledamot i Miljö o Jordbruksutskottet och är för Socialdemokraternas räkning ansvarig för fiske- , vatten och havsmiljöfrågor. Ledamot i HaVs insynsråd och i EU-nämnden.

 

Lars Tysklind, Riksdagsledamot (L) Bor i Strömstad. Tandläkare till yrket.  Ordf. i Miljönämnden i Strömstad 1995-2002.Riksdagsledamot för Liberalerna sedan 2002 och är ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet samt ersättare i Trafikutskottet. Ansvarar i Liberalerna för klimat-, miljö-, vatten- och fiskefrågor samt sjöfartsfrågor. Ledamot i Nordiska Rådet och i Havs- och vattenmyndighetens insynsråd.

 

Ellen Bruno, Naturskyddsföreningen, rikskansliet, Sakkunnig marina ekosystem och fiske, har varit verksam i Bryssel.

 

Boel Lanne, ordförande VRBK, biokemist, har arbetat med forskning på Göteborgs Universitet och läkemedelsbolag. Aktiv i Naturskyddsföreningen och Miljöpartiet.

 

Niclas Åberg, projektledare 8 fjordar, styrelseledamot VRBK

 

Sara Ejvegård, miljöinformatör 8-fjordar. Biolog med journalistutbildning och bakgrund bl. a som miljöinspektör och frilansredaktör.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 .