Här är du: Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer
2019-03-17

Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöerLänsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne har gemensamt tagit fram ett förslag till en Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet. Nu vill vi ha era synpunkter på förslaget.

 

Vår tanke med strategin är att ta fram åtgärder för att långsiktigt skydda och förvalta marina miljöer och arter i Västerhavet. Detta för att nå nationella och internationella mål, direktiv och konventioner med bäring på havsmiljö och biologisk mångfald.

 

Strategin omfattar de svenska delarna av Skagerrak, Kattegatt och Öresund, inklusive Sveriges ekonomiska zon, alltså från Idefjorden och norska gränsen i norr till Kämpingebukten (Vellinge kommuns östra gräns) i söder. Strategin omfattar även strandmiljöer som vanligtvis finns upp till 300 meter från strandlinjen.

 

Strategin består av två delar:

  • Del 1 är en handlingsplan. Den ska ge vägledning om vilka marina miljöer och arter som är prioriterade i arbetet, vilka områden som behöver skyddas, i vilken ordning de behöver prioriteras och hur de ska följas upp och förvaltas. Där framgår också vilka andra åtgärder som behövs för att långsiktigt bevara marina miljöer och arter, samt säkerställa de ekosystemtjänster de producerar. Dessa åtgärder kan vara riktade både till länsstyrelserna, till andra statliga myndigheter, till kommunerna eller till andra aktörer, exempelvis fiskets organisationer.
  • Del 2 är ett bakgrundsdokument. Det beskriver under vilka förutsättningar som arbetet bedrivs, vilka marina bevarandevärden som har identifierats, var de finns, vilka ekosystemtjänster de producerar och vilka hoten mot dessa är. Här finns också en sammanfattning av genomförda inventeringar. Dessa ligger till grund för de analyser som har gjorts av förekomsten av naturvärden och hur väl dessa finns representerade i de skyddade områdena. Bakgrundsdokumentet ska också ge en ökad förståelse för förslagen till olika åtgärder i handlingsplanen och fungera som en kunskapssammanställning.

 

Dokumenten hittar du här:

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/vatten/atgarder-i-vattenmiljoer.html

 

Synpunkter på strategin vill vi ha senast den 30 april. Skicka in dessa till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange Dnr 511-46429-2018.