Här är du: Vägledande EU-dom
2015-10-19

Vägledande EU-domEU-domstolen har i en dom (mål C461/13, även kallat Bremerdomen) tagit ställning till vilka skyldigheter vattendirektivet medför för medlemsstaterna vid tillståndsprövningar av enskilda verksamheter eller projekt: Man har även uttalat sig om hur begreppet ”försämring av status” ska tolkas. Domstolens bedömning är att medlemsstaterna är skyldiga att inte meddela tillstånd till verksamheter som riskerar att orsaka en försämring av status. Inte heller får tillstånd ges när uppnående av god ytvattenstatus eller god ekologisk potential och god kemisk ytvattenstatus äventyras.


Vatenmyndigheternas kommentar till domen och hela domen på svenska kan du läsa här: http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2015/Pages/vagledande-dom-fran-eu.aspx