Här är du: Verksamheten / Ansvar för svenska vatten och hav / Ansvariga för svensk vattenförvaltning

Svenska vatten och hav är det många aktörer som har ansvar för. Dvs det som kallas ”Vattenförvaltning” delas upp på t ex Havs och Vattenmyndigheten, Vattenmyndigheten, Länsstyrelser, kommuner, enskilda vattenägare, nyttjare, m fl. Vi gör nedan ett försök att på ett enkelt sätt reda ut hur ansvaret fördelas.

 

Miljödepartementet

På Miljödepartementets hemsida (www.regeringen.se välj departement, sedan Miljödepartementet) kan man läsa att dess ansvarsområden innefattar bl a:

 

  • ”Hav och vatten
  • Vattenvård, försurning, miljögifter, havsmiljö, föroreningar, oljeutsläpp, överfiske.”

 

Vidare skriver departementet om sina prioriterade områden (6 nov 2012):

Levande hav och vattendrag 

I enlighet med EU:s Östersjöstrategi ska den svenska havspolitiken vara integrerad och sektorsövergripande. Det innebär att havets och vattendragens resurser ska nyttjas hållbart så att ekosystemen bevaras, samtidigt som olika näringar kan utvecklas och bidra till Sveriges konkurrenskraft.

Havsplaneringsreformen är ett viktigt ramverk för det fortsatta arbetet med att genomföra de åtgärdsprogram Sverige åtagit sig inom landets gränser och internationellt. I arbetet med att bevara och vårda den marina miljön ska regeringen fortsätta driva på inrättandet av marina naturreservat.”

 

 

Havs och Vattenmyndigheten

Sedan 1 juli 2011 har Naturvårdsverkets arbetsuppgifter som rör vatten och hav överförts till den nya myndigheten Havs och Vattenmyndigheten (förkortas ofta HaV). Så här beskriver HaV sitt uppdrag i korthet: ”Vi har regeringens uppdrag att ta ett helhetsgrepp om havs- och vattenfrågorna, att öka kunskapen om haven, att hantera intressekonflikter kring våra hav och vatten och finna en balans mellan olika intressen.”

 

 

Vattenmyndigheterna (ej att förväxla med HaV ovan)

Det finns 5 Vattenmyndigheter (www.vattenmyndigheterna.se ) i Sverige och den som är aktuell för Bohuskusten är Västerhavets vattendistrikt. Detta vattendistrikt omfattar allt vatten som rinner ut i Västerhavet, alltså från Kullen i söder till Klarälvens källflöden i norr, från Skagerraks kust i väster till Tivedens skogar i öst. Västerhavets vattendistrikt återfinns inom Länsstyrelsen för Västra Götalands län och leds av en Vattendirektör. Vattenmyndigheten upprättar Förvaltningsplaner, Åtgärdsprogram, Miljökvalitetsnormer och gör Miljökonsekvensbeskrivningar. Allt detta finns beskrivet på deras hemsida www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vasterhavet Hur Vattenmyndigheten arbetar kan man få ett tydligt exempel på från deras Åtgärdsprogram  (Atgardsprogram_vasterhavet_2010-.pdf

 

 

Länsstyrelsen

Länsstyrelserna har ansvar för skyddade marina områden, såsom Natura 2000, Marina nationalparker, Naturreservat, Säl och fågelskyddsområden.

 

Utöver detta kan man säga att Länsstyrelserna är Vattenmyndigheternas förlängda arm i respektive län. Länsstyrelserna skall samordna och utöva tillsyn vad gäller vattenverksamhet.

 

Kommuner

Genom kommunernas översikts- och detaljplaner styr de över vattnen i kommunen och de marker som angränsar till vatten. Dessutom har kommunerna ett tydligt ansvar för utsläpp till vatten från olika verksamheter, direkt eller via vattendrag. Av stor betydelse idag är t ex kommunernas arbete med att bygga bort eller övervaka enskilda avlopp.

 

Företag

Näringsidkare måste följa Miljöbalken, och det är kommuner och länsstyrelser som har skyldighet att se till att så sker. T ex vid muddringar och bygge av hamnar ansöker man om tillstånd för vattenverksamhet hos Länsstyrelsen.

 

Privatpersoner

Privatpersoner måste rent allmänt också följa Miljölagstiftning, mest omtalat är lagstiftning kring strandskydd som återfinns i Miljöbalkens kapitel 7. Kommuner och länsstyrelser kommer överens om vilka områden som skall omfattas av strandskydd, ofta 100-300 m på båda sidor om strandlinjen. Exakt vad som är strandskyddat i Västra Götaland kan man ta reda på via Länsstyrelsens i VG-läns karta på nätet, www.lansstyrelsen.se/vastragotaland