För det första har EU ett antal Direktiv som Sverige måste följa. De viktigaste är Vattendirektivet från 2000 och Havsmiljödirektivet (även kallat Marina direktivet)

från 2008. Dessa direktiv är införlivade i Svensk lagstiftning och måste alltså följas av alla människor och aktörer i Sverige. Målet är att god vattenkvalitet i vatten och marina miljöer skall uppnås.

 


 Så här har man i text kortfattat motiverat vattendirektivet, 2000/60/EG:  ”Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant.”  För Havsmiljödirektivet, 2008/56/EG, kan följande motivering citeras ”Den marina miljön är ett värdefullt arv som måste skyddas, bevaras och om möjligt återställas med det slutliga målet att bevara den biologiska mångfalden och skapa variationsrika och dynamiska oceaner och hav som är rena, friska och produktiva.”  

 

 

. De fullständiga lagtexterna på svenska: Vattendirektivet_EU.pdf      Marina_direktivet_EU.pdf